Ár: - Ft

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek


Kérjük, a megrendelés elküldése előtt olvassa el a szerződés feltételeit, a felmerülő kérdésével pedig forduljon hozzánk bizalommal. Minden esetben ellenőrizze a megrendelése leadásakor érvényes Általános Szerződési Feltételeket.

I. A szerződés hatálya, a szerződő felek

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a Kaszap Kft. (a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja)

Cégjegyzékszám: 03-09-111116 Székhely: 2750 Nagykőrös, Csongrádi u. 19.

Adószám: 13158804-2-13

Bankszámlaszám: 65100390-16173370

Telefon: 06306276310

E-mail: forpet.hu@gmail.com

Honlap: www.forpet.hu

mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett forpet.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Ön megrendelésével jelen szerződést elfogadja, a megrendelés küldésével kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) és az üzemeltető Kaszap Kft. között a megrendeléssel létrejön.

Megrendelés kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A rendeléseket Szolgáltató iktatja és tárolja

A Kaszap Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre.

A rendelés elküldésével a Fogyasztó és a Szolgáltató között, távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására. Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor, készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.

A rendelés elfogadásához a Fogyasztó azon adatai szükségesek, amelyeket a www.forpet.hu regisztrációs oldalán kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a Fogyasztó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a rendelést törli és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll.

A megrendelés elküldésével Fogyasztó kijelenti, hogy ismeri a megrendelt termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját.

A www.arukereso.hu [7] (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest,Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám:01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu [7] Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.


II.                    Szavatosság

A forpet.hu webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre, kivételt képezhetnek ez alól egyes akciós termékek, amelyek leírásában a garanciára vonatkozó információkat külön feltüntetjük.

Szolgáltató a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és csomagolásuk, illetve a termékek nem sérültek. Szolgáltató azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhető, melyek csomagolásának sérüléséből következően (kibontása) vagy használatból adódóan a termék további értékesítése lehetetlenné válik.

III.                  Elállási jog

A forpet.hu vevői részére különleges elállási jogot is biztosít: a Fogyasztó jogosult a megrendelést követő 8 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban (e-mail: forpet.hu@gmail.com) és megerősítésként élőszóban (telefonon: +36 30 627 6310) egyszerre. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Fogyasztó a törvények szerint jogosult 30 napon belül indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára, köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján, melyben utal a termékre és a megrendelés azonosítójára.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta

A fogyasztó az alábbi elállási minta kitöltésével és elérhetőségünkre történő visszajuttatásával is gyakorolhatja az elállási jogát (csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza).

Címzett: Kaszap Kft.
Cím: Nagykőrös Bem József Utca 1. 2750
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termék/ek neve/i:
Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó számlaszáma:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ....................................

Az elállás joghatásai

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 30 napos határidő letelte előtt a Fogyasztó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (állateledel, higiéniai cikk, étrend-kiegészítő és hasonló termékek)  csak akkor gyakorolható, ha a terméket továbbértékesítésre alkalmas állapotban, bontatlanul küldi vissza a Fogyasztó. Minden egyéb termék csak az eredeti csomagolással együtt szolgáltathatóak-vissza, mivel a csomagolás a termék részét képezi.

Amennyiben a termék sérült, vagy viseltes állapotban van, Szolgáltató kérheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási jog tehát nem gyakorolható olyan termékek esetében, melyek csomagolásának sérülése (felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi. Ide értendőek a különféle játékok, szállító eszközök, wc-k, tápok, magkeverékek, konzervek, gyógyhatású készítmények, technikai eszközök, egyéb romlandó termékek, a vákuumcsomagolt, forrasztott csomagolású vagy fóliázott termékek, valamint bármely a felsorolásban szereplő termékekhez hasonló elbírálás alá eső termék.

A vásárlástól való elállás előtt érdeklődjön munkatársainknál, hogy az adott termékkel kapcsolatosan milyen módon jogosult az elállási jog gyakorlására.

IV.                   Árak, termékek, ajándékok

A forpet.hu oldalon feltüntetett árak az adott termék végső fogyasztói árai, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Amennyiben Fogyasztó megrendelést ad le egy termékre, úgy Szolgáltató kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza

A forpet.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyen. Az esetlegesen előforduló hibákért a vonatkozó törvényeknek megfelelően vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől.

A termékekre vonatkozó, és a megrendeléshez kapcsolódó akciós ajánlatok a forpet.hu weboldalon, a megrendelés leadáskor aktuális feltételek szerint érvényesek. Egyes termékek megrendelése mellé a gyártó ajándékot biztosít, amelyet a Szolgáltató a termék mellett a honlapon feltüntet. Amennyiben több ajándék választható, kizárólag a megrendeléssel egy időben lehet ajándékot választani. Ajándék rendelésenként választható, több termék rendelése esetén is. Szolgáltató kizárólag a gyártó által biztosított készlet erejéig biztosítja az ajándékot.

Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. készlethiány) nem tudja teljesíteni; a már kifizetett ellenértéket ez esetben visszautalja a Fogyasztó részére.

V.                    Szállítási feltételek

13000 Ft feletti megrendelés esetén a házhoz szállítás ingyenes, 40kg-os súlyhatárig.  A feladásra szánt csomag súlya 40kg-ban maximalizált.  Ezért a Szolgáltató fenntartja magának azon jogát, hogy az egy megrendelésben leadott, de a 40kg-ot meghaladó súlyú csomagokat az Önnel való egyeztetés után pótdíjazza, amelynek mértéke: 2290 Ft/csomag. A megrendelés értékébe nem számít bele az egyéni kedvezmények, kuponok, pontok és vásárlási utalványok értéke.

A termékek házhoz szállítása a termék megrendelésének napjától számított 5 munkanapon belül történik. Ettől eltérő szállítás is lehet, amennyiben a termék sem a Szolgáltatónál, sem a gyártónál, illetve a nagykereskedőnél nincs raktáron. Ebben az esetben a terméket a megrendelésének napjától számított 5 munkanapon túl szállítjuk ki, amiről értesítjük a Fogyasztót.

A szállítás a regisztrációnál megadott szállítási címre történik, a szállítás időpontjáról és a rendelésről Szolgáltató minden esetben visszaigazoló e-mailt küld.

Fogyasztó kérheti a regisztrációnál megadott szállítási címtől eltérő címre a szállítást, amennyiben a visszaigazoló e-mailben szereplő szállítási időpontot megelőző 24 órával ezt az igényét  (telefon: +36 30 627 6310, e-mail: forpet.hu@gmail.com) jelzi.

Fogyasztó kérheti a szállítást az általánosnál rövidebb határidőre is, amennyiben ezt az igényét  (telefon: +36 30 627 6310, e-mail: forpet.hu@gmail.com) jelzi. Szolgáltató az egyeztetés után e-mailben értesíti a Fogyasztót, hogy a rövidebb határidővel történő szállítást teljesíti-e.

Az egy napon belül, azonos regisztrált Fogyasztó által leadott megrendeléseket Szolgáltató összevonja. Az ezeknél a rendeléseknél felhasznált kupon, vásárlási utalvány, pont vagy választott ajándék közül csak az egyik kedvezmény érvényesíthető.

A termékek kiszállítását szerződött partnerként kézbesítő cég, a  Magyar Posta Zrt. ( 1138 Budapest, Duna Virág utca 2/-6 1138 telefon: +36 771-3204; e-mail:panczanekovacs.zsuzsanna@posta.hu ), valamint a GLS Futárszolgálat (2351 Alsónémedi  GLS Európa u. 2.  +36 1 802 0265  info@gls-hungary.com) végzi. Az érintett futárcég minden esetben összesen két alkalommal kísérli meg a csomag házhoz szállítását. Miután a futár felvette a rendelést, a szállítás pontos időpontjáról a Magyar Posta Zrt.. illetve a GLS tud felvilágosítást adni. A rendelés felvételéről Fogyasztó e-mailben kap tájékoztatást.

Amennyiben a kiszállított termék hibás, sérült, lehetőség van futár jelenlétében jegyzőkönyv felvételére és ha a termék hibája indokolja annak visszaküldésére. Ez esetben a hiba kivizsgálása és a mielőbbi intézkedés céljából Fogyasztó értesíti a vevőszolgálatot (e-mail:forpet.hu@gmail.com, Mobil: +36 30 627-6310).

Azon termékeknél, melyeknél fel van tüntetve a postai utánvétel lehetősége, a Fogyasztó kérésére a Szolgáltató postai küldeményként juttatja el a csomagot, a mindenkori postai díjszabásban előírt összegért.

Lehetőség van a termékek személyes átvételére is, ennek egyedi lehetőségeiről Fogyasztó  (telefon:+36 30 627 6310, e-mail: forpet.hu@gmail.com) kérhet tájékoztatást.

VI.                  Fizetési feltételek

Fizetésre a termék átvételekor kerül sor készpénzben, a futár részére, vagy előre utalással az alábbi bankszámlaszámra, a rendelési kódszám és e-mail cím feltüntetése mellet. Az OTP Bank Nyrt-vel kötött szerződés alapján online bankkártyás fizetés is lehetséges webáruházunkban. Ennek részleteiről ITT tájékozódhat.

Pátria Takarék Bank, Kaszap Kft:65100390-16173370

Szolgáltató pontgyűjtő akciókat, törzsvásárlói programot működtet, amelynek aktuális feltételeiről a forpet.hu weboldalon tájékoztat, és az annak keretében megszerzett kedvezményeket Fogyasztó a termék kifizetésekor, a tájékoztatóban megadott feltételek mellett érvényesítheti. Egy megrendelés alkalmával egy kedvezmény érvényesíthető.

VII.                 Panaszkezelés

A forpet.hu célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben teljesítsen. Amennyiben a Fogyasztónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a forpet.hu oldalon található elérhetőségeken közölheti(telefon:+36 30 627 6310, e-mail:forpet.hu@gmail.com). A panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.28.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.


VIII. Nyilatkozat sütik (cookie-k) használatáról


1. BEVEZETÉS
A jelen nyilatkozatban megjelöltek szerint kérjük engedélyét a sütik használatához, amikor Ön az első alkalommal látogat weboldalunkra. Ennek a weboldalnak a használatával Ön elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt előírásokat. Minden alkalommal, amikor Ön a weboldalon keresztül információt közöl, egyúttal engedélyezi a sütik használatát a jelen nyilatkozatban meghatározott feltételek mellett.

2. A SÜTIKRŐL
A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A webszerverekkel a sütiket a felhasználók azonosítására és monitorozására használják, amikor azok a weboldal különböző lapokat látogatnak meg, egyúttal azonosítják a weboldalra visszatérő felhasználókat.

A cookie-k típusai

Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.

Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat.

Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

A weboldalunkon tárolt sütik nem tartalmaznak a felhasználót azonosító információt.

A sütik engedélyezéséről illetve letiltásáról, valamint eltávolításáról további tudnivalók az Ön által használt böngésző útmutatójában és/vagy annak Súgó funkciójában találhatók.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Kaszap Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös, Csongrádi u. 19.) adatkezelő által a(z) www.forpet.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vásárlói adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:http://simplepay.hu/vasarlo-aff